Лизинг и видове лизинг

Лизингът е инструмент за финансиране, който представлява възмездно предоставяне на право на временно ползване на движимо имущество, предоставен от лизингодател на друго лице (обикновено  наричано лизингополучател ). В замяна лизингополучателят получава изключително право на владеене върху предоставеното му имущество срещу възмездяване на лизингодателя чрез постоянни или предварително договорени плащания.

Лизингът е вид финансова сделка, който улеснява ползването или придобиването на даден актив. Договорът за лизинг се регламентира в Глава двадесет и трета от ТЗ (чл. 342 - 347). Договорът се сключва между две страни – Лизингодател и Лизингополучател. По силата на този договор Лизингодателят, който е собственик на лизинговата вещ, я предоставя за ползване на Лизингополучателя, който заплаща лизингови вноски за това ползване.

 

Основните видове лизинг, които предлага „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД са:

  • Финансов лизинг със затворен край
  • Обратен лизинг

Финансовият лизинг осигурява улеснение при извършването на покупко-продажба на определен актив, когато купувачът не разполага с цялата сума. При този вид лизинг Лизингодателят или вече е собственик, или по искане на Лизингполучателя става собственик на дадена вещ и я предоставя за ползване на Лизингополучателя. Лизинговата вещ се ползва от Лизингополучателя, който плаща всякакви разходи, свързани с вещта (данъци, такси, застраховки и т.н.) и който носи изцяло риска от погиване на вещта. С всяка месечна лизингова вноска Лизингополучателят плаща част от цената на вещта и плаща лихва, заради разсрочването на плащането. След изплащането на последната вноска Лизингополучателят е заплатил цялата цена на вещта и Лизингодателят му прехвърля и собствеността на вещта. Този вид лизинг може да се използва при закупуването на всякакви стоки – при закупуването на автомобили, техника, офис оборудване, производствени машини и т.н. В повечето случаи клиентът иска да закупи стоката от доставчика, но не разполага с или не иска да плати продажната ѝ цена наведнъж. Затова клиентът (лизингополучател) взима стоката на лизинг от доставчика или се обръща към специализирано лизингово дружество. В повечето случаи клиентът (лизингополучател) плаща някаква първоначална вноска или самоучастие от цената на вещта, а останалата част от цената се разделя на месечни вноски, към които обикновено се добавя и лихва. До окончателното изплащане на лизинговия актив Лизингодателят е негов собственик. Това защитава Лизингодателя, защото ако Лизингополучателят не плаща лизинговите вноски, Лизингодателят има право да си върне лизинговата вещ. Така самата вещ служи за обезпечение на лизинговите вноски. След като вещта бъде напълно изплатена от Лизингополучателя на Лизингодателя, последният прехвърля собствеността на Лизингополучателя.

При финансов лизинг активът, предмет на договора за лизинг (автомобил, оборудване и др.) се ползва от клиента, но остава собственост на „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД до момента на пълното му изплащане. Предметът на лизинга се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.

При договор със затворен край (без опция), след изплащане на актива, същият безусловно става собственост на клиента. Прехвърлянето на собствеността се извършва нотариално в срок, посочен в договора за лизинг.

Обратният лизинг съвсем не е новост, макар и още да не е толкова популярен в България като опция за частни лица. По-често се използва за фирмено финансиране. Ако имате нужда от средства и сте собственик на автомобил, може да се възползвате от обратния лизинг наместо тегленето на потребителски заем. По този начин лесно може да имате достъп до по-големи суми, без да се притеснявате за условията, на които трябва да отговаряте, за да ви бъде отпуснат потребителски кредит. При обратния лизинг лизингополучателят продава своя актив на лизингодателя, който от своя страна му го отдава на лизинг при условията на финансовия лизинг.

Спецификата на обратния лизинг винаги подлежи на индивидуално договаряне и не може да се включи като стандартна клауза в договорите за лизинг. Всеки случай се разглежда индивидуално и решението за финансиране зависи от състоянието на фирмата и перспективите за развитието й.

Обратният лизинг се предлага основно на дългогодишни клиенти с добра кредитна история.