Нашата Политика по защита на личните данни

 Обща информация

 Услугата, която предлагаме – лизинг – е дейност, която изисква спазването на поверителността и защитата на информацията. Основен принцип за нас е да се отнасяме с уважение към личните права на своите клиенти и партньори. Затова ние поемаме активен ангажимент да съхраняваме Вашите данни по сигурен начин и при спазване на нужната поверителност. Взели сме всички технически и организационни мерки за защита на вашите данни.

При обработката на лични данни „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД спазва основните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, определени подробно в чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Като отчита ясно факта, че всяка информация би могла да съставлява лични данни, „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД се стреми към намаляване на субективния фактор при обработването на личните данни, чийто обхват е нормативно дефиниран във връзка с основната дейност на Дружеството. В тази връзка, екипът на „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД се придържа към правила и принципи за защита на физическите лица при обработката на техните данни в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679, а не към забрана за обработването на данните.

Настоящата политика за защита на личните данни (накратко „Политика/та“) описва как и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни.

В тази Политика „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани.

Информация относно Администратора на лични данни

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД е вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121063268. Дружеството е със седалище и адрес на управление и кореспонденция в гр. София, ул. „Николай Хайтов” 34, тел: 02/868 35 70, e-mail: info@tonico.eu, Информация за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Николай Хайтов” 34,
e-mail: info@tonico.eu

Информация за връзка с компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

За Вашите лични данни, обработвани от „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД обработва различни лични данни, свързани с установяване на самоличността Ви и Вашия социален и финансов статус. Личните данни могат да бъдат получени, както от Вас, така и да бъдат събрани от трети лица. Ваши лични данни могат да възникнат и да бъдат обработвани от „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД в процеса на предоставяне на съответната финансова услуга.

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД може да събира и обработва следните лични данни в зависимост от целта на обработване:

 • Данни, с които Ви идентифицираме от Ваш документ за самоличност като трите Ви имена, ЕГН/ЛНЧ номер и дата на документ за самоличност;
 • Данни за връзка с Вас като Вашият адрес (постоянен и настоящ), мобилен/ стационарен телефон и Вашият имейл адрес;

В преддоговорния процес ние може да Ви поискаме допълнителна информация с цел оценка кредитоспособността Ви по повод Ваше искане за финансиране.

 • Информация за Вашето образование, месторабота, професия, данни за трудовата Ви заетост, която се ползва за определяне на компетенциите Ви.
 • Финансова информация за Вас като доходи, източници на доходи, задължения към други Кредитори, както и информация за имущественото Ви състояние.
 • Информация за номер на банкова сметка или друга платежна информация във връзка с плащанията, направени от и/или към Дружеството
 • Информация за произхода на средствата, с които ще заплащате задълженията си към нас, която ще бъде използвана за определяне на надеждността на лизингополучателя и за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ние обработваме също така и данни, които можем да получим от други източници (като например НАП, НОИ, ЦКР, БНБ, МВР, ГД „ГРАО” и др.), за да направим оценка на Вашата кредитоспособност, както и за да потвърдим самоличността Ви, с цел предотвратяване на измами и изпиране на пари. Също така можем да правим периодични търсения в подобни източници, за да актуализираме данните Ви, да оценим кредитоспособността Ви и/или да осигурим събиране на вземанията.

Ако финансираме закупуването на желаният от Вас автомобил ние обработваме и:

 • данни за превозното средство, обект по договора Ви с „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД като марка, модел, ДКН, шаси и др.;
 • данни от документ за правоуправление на превозно средство ако такива се изискват от нас, от КАТ или друга институция.

 

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД обработва личните данни само и единствено по предназначението им, което е договорено.

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД не предоставя лични данни на Държави членки на ЕС или Държави извън ЕС, освен в случаите на искане от държавен оторизиран орган или по реда на нормативен акт, за което уведомява партньора/ физическото лице.

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД предава лични данни само по законово задължение, без изискване съгласието на партньора или физическото лице. Като регистрирана финансова институция, чиято дейност е под надзора на БНБ, ние имаме задължения за предоставяне на информация на БНБ, ДАНС, МВР и други трети лица, съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ. Дружеството може да предостави информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и всички други публични органи съгласно приложимото законодателство: на КАТ или ДАИ при техни проверки във връзка с Закона за движението по пътищата или съответни подзаконови актове.

Как защитаваме личните Ви данни

Защитата на лични данни се осъществява с подходящите организационни и технически мерки, за да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните.

Организационните мерки включват разработени политики, вътрешни правила, регистри, инструкции и заповеди, които защитават интересите на нашите партньори и клиенти и отговарят на българското и европейско законодателства. Персоналът, който обработва лични данни е обучен по клаузите на Регламента.

Физическата и информационна сигурност и техническата среда, в която се извършва обработването на личните данни, отговарят на изискванията в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД гарантира, че личните данни се обработват от или под ръководството на професионален специалист, обвързан от задължението за професионална тайна по силата на правото на Европейския съюз или правото на държавата членка или правилата, установени от националните компетентни органи или от друго лице, също обвързано от задължение за тайна по силата на правото на Съюза или правото на държавата членка или правилата, установени от националните компетентни органи ( чл. 9, § 3 от GDPI). Всички тези лица са поели писмени задължения за конфиденциалност и имат професионални или установени със закон задължения в тази връзка.

Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни мерки и правила в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват, наред с други:

 • Криптиране – прилагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени потребители;
 • Минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
 • Строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;
 • Осигуряване на текущо обучение по защита на личните данни на всички наши служители и постоянен вътрешен контрол по прилагането на мерките за поверителност.

Моля, имайте предвид, че Вие също играете важна роля в защитата на Вашите лични данни.

 

Вашите права, свързани с обработването на лични данни

 

Извън рамките на правните и регулаторните ограничения имате право да:

 • Получите информация как се обработва вашата лична информация;
 • Поискате копие на данните си по всяко време във формат, позволяващ Ви да ги разчетете;
 • Преместите данните си при алтернативен доставчик на услуги, когато това технически е възможно;
 • Поискате данните ви да бъдат  допълнение или коригирани, ако са неточни;
 • Се възползвате от “правото си да бъдете забравен” (данните ви да бъдат изтрити);
 • Може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай.
 • Ограничите кой да има достъп до вашите данни;
 • Оттеглите съгласието си за обработване или за конкретна обработка на данни по всяко време.

 

Право на жалба

 В случай че смятате, че сме нарушили приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС. Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. За Ваше улеснение образец на заявлението можете да намерите тук. В рамките на 90 дни ще се произнесем по Вашето искане. С решението си ние ще дадем или откажем достъп и/или исканата от заявителя информация, като винаги ще мотивираме отговора си.

При изготвянето на настоящия фирмен документ е приложена терминологията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Политиката по защита на личните данни подлежи на промени, като всеки вариант влиза в сила от датата на публикуване в сайта на „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД.