ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗИСКУЕМО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация-съгласие за обработване на личните данни

 

Като подавам Искането за сключване на договор за финансов лизинг (договор за лизинг, лизинг) намиращо се на уеб сайта на „Тони консулт” ООД (Дружеството) ЕИК 121063268, www.tonico.eu при условията на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движението на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и утвърдената от управителя на Дружеството Инструкция за поверителност и защита на личните данни

 

ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ, че:

 

 1. Предоставям пълни и верни данни, позволяващи идентифицирането ми като: (три имена, единен граждански номер, данни за личната карта, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, семейно положение, месторабота, трудов осигурителен стаж и други). Правя това доброволно, по своя инициатива и в израз на свободната ми воля за сключване на договор за лизинг.
 2. Известно ми е, че тази информация представлява лични данни и тяхната обработка е необходима предпоставка за разглеждане на Искането ми за сключване на договор за лизинг.
 3. Запознат/а съм с правото да откажа предоставянето на лични данни и да не предоставя това съгласие, в който случай желаната от мен услуга няма да може да ми бъде предоставена и ще има последица невъзможност за сключване на договор за лизинг.
 4. Известно ми е че Дружеството е администратор на лични данни и обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
 5. Предоставям доброволно личните си данни в израз на свободната ми воля и давам конкретното си съгласие Дружеството да ги обработва по смисъла на ЗЗЛД за нуждите на уговарянето, подготовката, сключването и изпълнението на договора за лизинг, като обработването може да включва ръчни, електронни или други автоматизирани начини и средства. Запознат/а съм, че при обработката на данните ми, Дружеството използва специализиран софтуер за автоматична обработка на лични данни, включително профилиране, и че мерките или решенията, предназначени да породят правни последици за потребителя се вземат чрез осигуряване на човешка намеса от представител на администратора.
 6. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора за следните конкретни цели:

 - за да ме индивидуализира като потребител и да провери самоличността ми, за да сключи правно валиден договор и да изпълни  задълженията си по него;

 - за проверка на платежоспособността ми във връзка с договора за лизинг, за администриране на вече сключени договори за лизинг;

- за предприемане на действия във връзка със събиране на мои задължения по сключени договори за лизинг;

 - с оглед изпълнение на нормативни изисквания за съхранение на документи от финансови/лизингови институции относно предоставените от тях финансови/лизингови услуги.

 1. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора и за следните допълнителни цели: изготвяне на кредитно досие, което да улеснява разглеждането на Искания за сключване на договор за лизинг, маркетингови цели – изпращане на оферти, търговски и поздравителни съобщения и др., във връзка с финансовите/лизингови услуги на Дружеството, статистически проучвания и анализи на Дружеството.
 2. Във връзка с изброените цели за обработване давам съгласие за разкриване на предоставените от мен лични данни и информация за кредитната ми задлъжнялост пред следните категории получатели:

-държавни органи;

-лица, обработващи личните данни, като: лице, поддържащо информационната система на Дружеството, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, дружества за събиране на вземания, лица предоставящи консултиране, маркетингови,рекламни, счетоводни и други услуги, както и работодателя ми, лицата за контакт по договора за кредит;

-на други лица в случаите, когато има нормативно основание.

 1. Запознат/а съм, че Дружеството има законно право и интерес като кредитор от достъпа до кредитните регистри и информационни системи на други администратори, за да защити своите интереси, интересите на своите органи за управление и съдружници, както и с цел обезпечаване на законосъобразността на своята дейност. Съгласието, дадено с настоящата декларация, има за цел да позволи на Дружеството да извършва справки и да получава информация за кредитната ми задлъжнялост в базата данни на Централния кредитен регистър към БНБ, да изисква и получава от НАП, НОИ и др., съхранявани в информационните им системи лични данни по смисъла на ЗЗЛД, включително, но не само данни за доходите ми и извършваните осигурителни плащания, да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Националната база данни „Население”, включително чрез услугите на трето лице.
 2. Информиран/а съм от администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, срока и целите, за които се обработват, за третите лица, на които се разкриват, както и за правото ми да възразя пред Дружеството срещу обработването им при липса при липса на законово основание за това, както и да поискам заличаване, коригиране и блокиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права мога да упражня чрез отправяне на писмено изявление до Дружеството, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта.
 3. При предоставяне на Обезпечение под формата на поръчителство, ще предоставя на Дружеството лични данни на Поръчителя при спазване на изискванията на ЗЗДЛ, след като получа неговото изрично съгласие, с оглед извършване на оценка на кредитоспособността му във връзка със сключването на договор за поръчителство. Същото се отнася и за поръчителя (авалиста) при издаден запис на заповед.
 4. Предоставените от мен данни на Дружеството са пълни и верни и разрешавам на администратора да проверява верността и актуалността им чрез независими източници по всяко време във връзка с предоставяне на поисканите от мен финансови услуги.
 5. Съгласието за обработване на личните ми данни обхваща правото на Дружеството да ги обработва самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните при условията регламентирани от съответните разпоредби на ЗЗЛД.
 6. Давам своето изрично съгласие личните ми данни и резултатите от проверките, събрани за целите на договора за лизинг, да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното ми досие, както и да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, за предотвратяване на изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

 

Чрез отметката, която правя в полето, потвърждавам, че прочетох и разбрах това, и че изразявам своето свободно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни.