Лизинг за физически лица

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД предоставя на български физиически лица следните услуги:

 • Финансов лизинг на леки автомобил
 • Финансов лизинг на лекотоварни автомобили

 

УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ 

Максималният лизингов период е:

 • 36 месеца за автомобили произведени след 2007 г.;
 • 24 месеца за автомобили произведени през периода 2002 г. – 2007 г.;
 • 12 месеца за автомобили произведени преди 2002 г.

 Минималната авансова вноска е 20% от договорената цена на автомобила.

 Заедно с авансовата вноска са дължими и следните допълнителни данъци и такси:

 • Нотариална такса за придобиване на автомобила (когато е дължима);
 • Местен данък за придобиване на автомобила на Столична община (когато е дължим);
 • Такса проучване и ангажимент;
 • Такса за пускане на автомобила в експлоатация (регистрация, номера, маркировка на автомобила).

 

Клиентът заплаща следните застраховки през целия срок на лизинговия договор:

 • „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/” - (Каско)
 • „Гражданска отговорност” на автомобилистите

 

Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок на договора за лизинг. Лихвеният процент е индивидуален за конкретния автомобил в зависимост от:

 • годината на производство;
 • размера на първоначалната вноска;
 • срока на лизинговия договор;
 • цената на автомобила.

 

Клиентът придобива собствеността върху лизинговия автомобил след изплащане на всички лизингови вноски чрез нотариално прехвърляне на собствеността.

 

Максималният срок за получаване на отговор на искането за лизинг е до 24 часа.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 • Попълнено искане за лизингово финансиране на леки автомобили от физически лица (съдържа декларация за текущо семейно състояние и доходи). Може да изтеглите формуляра директно от нашата страница;
 • Копие от лична карта;
 • Копие от свидетелство за управление на МПС;
 • Копие от офертата на доставчика за лекия автомобил, предмет на лизинговата сделка;
 • Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори;
 • Документ, удостоверяващ дохода (служебна бележка за доход; копие от годишната данъчна декларация за предходните 2 години; копие от договор за управление; копие от договор за наем, др.)

Изтеглете ИСКАНЕТО

ЛИЗИНГОВА ПРОЦЕДУРА

 1. Лизингополучателят избира сам актива, а също и доставчика, от който този актив да бъде закупен.
 2. Попълва се искане за лизинг и се прилагат документите, изисквани от „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД.
 3. Може да се използва услугата  Онлайн Одобрение. Коректно попълнените документи могат да се донесат на място в офиса.
 4. На базата на съдържащите се в документите параметри финансовите анализатори на дружеството се произнасят със становище в срок от 24 часа.
 5. След получаване на одобрение се пристъпва към подписването на договора за лизинг и заплащането на:
 • първоначална вноска (самоучастието на клиента);
 • такса проучване и ангажимент (съдействие за договаряне на условия за доставка на вещта/вещите; прием в сервиз; завеждане и ликвидация на щети). Плаща се еднократно при сключване на договора.
 • Застраховките „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ (за МПС) и застраховка „Имущество“ (за машини и оборудване).
 • Разходи за регистрация на МПС.
 • Дължими данъци.
 1. Ако активът – предмет на договора за лизинг – е употребявано МПС, лизингополучателят заплаща нотариалните такси за прехвърлянето на собствеността и местен данък.
 2. Следва предаване на актива на клиента. При подписан договор за финансов лизинг с клауза в деня на предаване на актива (подписване на приемно-предавателен протокол) лизингодателят издава фактура за цялата стойност на актива.