Лизинг за юридически лица

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД предоставя на български юридически лица следните услуги:

 • Финансов лизинг на леки автомобили;
 • Финансов лизинг на транспортни средства – лекотоварни автомобили, камиони, автобуси и специализирани автомобили и превозни средства;
 • Финансов лизинг на производствени линии, машини, съоръжения и оборудване

 

УСЛОВИЯ ЗА ЛИЗИНГ

Максималният лизингов период е:

 • 36 месеца за превозни средства, произведени след 2007 г.;
 • 24 месеца за превозни средства, произведени през периода 2002 г. – 2007 г.;
 • 12 месеца за превозни средства, произведени преди 2002 г.
 • 24 месеца за оборудване

 Минималната авансова вноска е 20% от договорената цена на автомобила.

Заедно с авансовата вноска са дължими и следните допълнителни данъци и такси:

 • Нотариална такса за придобиване на автомобила (когато е дължима);
 • Местен данък за придобиване на автомобила на Столична община (когато е дължим);
 • Такса обслужване;
 • Такса за пускане на автомобила в експлоатация (регистрация, номера, маркировка на автомобила).

 

Клиентът заплаща следните pастраховки през целия срок на лизинговия договор:

 • „Сухопътни превозни средства“ /без релсови превозни средства/ - (Каско)
 • „Гражданска отговорност” на автомобилистите

 

Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок на договора за лизинг. Лихвеният процент е индивидуален за конкретния автомобил в зависимост от:

 • годината на производство;
 • размера на първоначалната вноска;
 • срока на лизинговия договор;
 • цената на автомобила.

 

Клиентът придобива собствеността върху лизинговия автомобил/лизинговата вещ след изплащане на всички лизингови вноски чрез нотариално прехвърляне на собствеността.

 

Максималният срок за получаване на отговор на искането за лизинг е до 24 часа.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИРМИ

 • Попълнено искане за лизингово финансиране. Може да изтеглите формуляра директно от нашата страница;
 • Оферти за оборудването / лекия автомобил / транспортното средство или друго, предмет на потенциална лизингова сделка;
 • Счетоводни отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите) за последното изтекло тримесечие на текущата година; копие на данъчната декларация, баланс, отчет за приходите и разходите за последната изтекла финансова година (заверени "Вярно с оригинала", подпис и печат);
 • Ако ЮЛ не съставя Баланс следва да бъде представено заверено копие на данъчна декларация за последната финансова година.
 • Решение на Общото събрание за лизингово финансиране;
 • Дружествен договор;
 • Копие от лична карта на представляващия на дружеството;
 • Копие от свидетелство за управление на МПС на представляващия на дружеството.

 

В случай, че договора се подписва от упълномощено лице:

 • Заверено копие на лична карта на пълномощника;
 • Нотариално заверено пълномощно от представляващия на пълномощника с фирмен печат и подпис.

 

Изтеглете ИСКАНЕТО

ЛИЗИНГОВА ПРОЦЕДУРА

 1. Лизингополучателят избира сам актива, а също и доставчика, от който този актив да бъде закупен.
 2. Попълва се искане за лизинг и се прилагат документите, изисквани от „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД.
 3. На базата на съдържащите се в документите параметри финансовите анализатори на дружеството се произнасят със становище в срок от 24 часа.
 4. След получаване на одобрение се пристъпва към подписването на договора за лизинг и заплащането на:
 • първоначална вноска (самоучастието на клиента);
 • такса обслужване (съдействие за договаряне на условия за доставка на вещта/вещите; прием в сервиз; завеждане и ликвидация на щети). Плаща се еднократно при сключване на договора.
 • Застраховките „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ (за МПС) и застраховка „Имущество“ (за машини и оборудване).
 • Разходи за регистрация на МПС.
 • Дължими данъци.
 1. Ако активът – предмет на договора за лизинг – е употребявано МПС, лизингополучателят заплаща нотариалните такси за прехвърлянето на собствеността и местен данък, в размер на 2,5 % от застрахователната стойност на актива.
 2. Следва предаване на актива на клиента с ключа, талона за регистрация и другите съпътстващи автомобила документи. При подписан договор за финансов лизинг с клауза в деня на предаване на актива (подписване на приемно-предавателен протокол) лизингодателят издава фактура за цялата стойност на актива